Praktijkreglement

Bruyst

Bruyst hecht sterke waarde aan een veilige en prettige werk- en behandelomgeving voor zowel patiënten als bezoekers en medewerkers. Om te kunnen komen tot deze omgeving zijn de volgende reglementen van kracht.

Huisregels

 • Indien je een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, denk dan om waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn!
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Daar de praktijk ook minder valide patiënten behandelt is het prijzenswaardig dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Wil je bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen?
 • Gepaste sportkleding bij het trainen is gewenst. Het is niet toegestaan om met ontbloot bovenlichaam te trainen (fysiotherapie).
 • Lectuur is eigendom van de praktijk. Als je tijdens het wachten lectuur leest, wil je dit dan terugleggen als je de wachtruimte verlaat?
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 • In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel (BHV) of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Patiënten die een niet-reanimeren verklaring hebben worden verzocht dit bij start van de eerste behandeling aan de behandelaar kenbaar te maken.

Zelfstandig trainen (fysiotherapie)

De volgende regels zijn van toepassing bij zelfstandig trainen:

 • Zelfstandig trainen vindt alleen plaats volgens afspraak, na overleg met en instructie door je therapeut en volgens een opgesteld plan / schema.
 • Maak het apparaat na gebruik schoon met je eigen handdoek of met de daarvoor aanwezige doekjes zodat de patiënten die na je komen op een gereinigd apparaat kunnen beginnen.
 • In geval van zelfstandig trainen is het niet toegestaan kinderen mee te nemen naar de trainingsruimte
 • Gebruikt materiaal (egels, halters, ballen, etc.) dient na gebruik opgeruimd te worden

Vergoeding

 • Op onze website en in de wachtruimte vind je onze tarieven.
 • Ga altijd na bij je zorgverzekeraar wat de voorwaarden en mogelijkheden voor vergoeding van je behandeling zijn. De praktijk is niet aansprakelijk voor een overschrijding van het maximum aantal vergoede behandelingen. Bij overschrijding en wanneer je geen (aanvullende) zorgvergoeding hebt, geldt de hierna volgende betalingsregeling.
 • Houd er rekening mee dat therapie in hetzelfde kalenderjaar genoten bij een andere praktijk ook van je vergoeding afgaat. Communiceer dit met je therapeut.
 • Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het monitoren van je zorgbudget.

Betalingsreglement

 • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan patiënt of namens patiënt verleende diensten.
 • Indien je bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Dit kan telefonisch, via de voicemail, per email of persoonlijk in de praktijk.
 • Facturen die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen, worden rechtstreeks bij de patiënt in rekening gebracht of middels pinbetaling voldaan. Hieronder verstaan wij onder andere ook verbruiksmiddelen als tape, braces en dynaband, oefen- en trainingsmaterialen en hulpmiddelen.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.
 • Indien de patiënt in verzuim verkeert en na twee aanmaningen niet tot betaling is overgegaan, geeft de praktijk de vordering uit handen aan incassopartner Medicas. Het is niet mogelijk om de overdracht aan Medicas ongedaan te maken. De incassokosten zijn dan ook voor rekening van de patiënt.
 • De betalingsvoorwaarden van firma Medicas Breda zijn van toepassing.
 • Onze tarieven kun je opvragen bij de praktijkassistentes.

Privacyreglement

 • Je therapeut houdt, om je behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een (digitale) registratie bij van medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De AVG bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.
 • Uiteraard gaat je behandelaar zorgvuldig met de gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming een aantal regels vastgelegd in het volgende privacyreglement:
 • Behalve de behandelaar die jou behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere behandelaars in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Enkele leveranciers bieden ondersteuning ten aanzien van ict en software. Met deze leveranciers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.
 • Je hebt het recht om de gegevens die over jou zijn vastgelegd in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kun je de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die gerelateerd zijn aan de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de behandeling verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als je gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om je privacy te waarborgen, niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit kenbaar maken aan je therapeut.
 • Gegevens van patiënten worden niet zonder vooraf gegeven toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie (met uitzondering van ouders als het om kindbehandelingen gaat). Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven en wordt vastgelegd in de onderzoeks- en behandelovereenkomst Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.
 • Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen binnen de praktijk werkzame mensen deze gegevens in kunnen zien.
 • Je behandelaar kan gebruik maken van beeld- en audio-opnamen ter ondersteuning van de behandeling. De opnamen worden als digitaal bestand bewaard in het digitale praktijkadministratiesysteem. Toestemming hiervoor ligt vast in de onderzoeks- en behandelovereenkomst.
 • Je dossier kan voor inzage worden voorgelegd aan een externe auditor wanneer dit noodzakelijk is voor de toetsing van de ISO HKZ-norm of een (beheers)audit door de zorgverzekeraar. Heb je hiertegen bezwaar, maak dit dan kenbaar bij je therapeut.

Behandelreglement en bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt is er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

 • Wij hanteren de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Vanuit de Wet Gebruik Burgerservicenummer in de zorg zijn wij verplicht naar je legitimatie te vragen, het wettelijke identiteitsdocument in een landelijke database te controleren (WID-controle) en in ons systeem te registreren. Dit om fraude te voorkomen.
 • Voor kinderen tot 14 jaar geldt geen legitimatieplicht. In dat geval wordt om het identiteitsdocument van een van de ouders gevraagd, dat wordt ingevoerd in ons systeem.
 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven. Zo niet, dan gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met het onderzoek en het daarna met je besproken behandelplan.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de behandelaar en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij oefen- en groepstherapie kunnen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Je therapeut vraagt om je toestemming met betrekking tot informatie-uitwisseling aan de bij jou betrokken (externe) zorgprofessionals en betrokkenen als mantelzorg en naaste familie. Denk aan: huisarts, specialist, jeugdarts, school etc. Geef duidelijk aan wat je wensen zijn. Deze worden vastgelegd in de behandelovereenkomst.
 • Er is geen einddatum gekoppeld aan de geldigheid van de behandelovereenkomst. Wens je de behandelovereenkomst te beëindigen of wijzigingen hierin aan te brengen, dan verzoeken wij je om dit met je therapeut of de praktijkassistenten te bespreken.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende therapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • De behandelaar, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen.
 • Indien een patiënt ontevreden is over het handelen van de therapeut, kan ten alle tijden van therapeut worden gewisseld.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • De patiënt houdt zich aan de gemaakte afspraken t.a.v. oefeningen, teneinde de behandeling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.
 • In geval van huisbezoeken is de afgesproken tijd een indicatie. Door onvoorziene reistijd kan het zijn dat de therapeut een kwartier eerder of later arriveert.

Klachtenreglement

 • Je mag ervan uitgaan dat je fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heb je toch klachten over de behandeling of de manier waarop de medewerkers van de praktijk met je omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de behandeling.
 • Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met je behandelende therapeut zelf of, als je dat prettiger vindt, met een andere therapeut uit de praktijk. Binnen de praktijk zijn wij altijd bereid om tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien je dat prettig vindt, kun je iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om je klacht eerst uit te leggen in een brief.
 • Per zorgdiscipline is er een klachtenregeling waar je gebruik van kunt maken als er niet naar je tevredenheid een oplossing voor je klacht is gevonden:
 • Fysiotherapie Klachtenregeling beroepsvereniging KNGF. Tevens vind je de brochure 'Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut' met relevante telefoonnummers en adressen in de wachtruimte van onze praktijk.
 • Ergotherapie: Klachtenregeling van beroepsvereniging Ergotherapie Nederland, Zorgbelang Nederland of de klachtencommissie paramedische eerstelijn.
 • Logopedie: Klachtenregeling van beroepsvereniging NVLF.
 • Acupunctuur: Klachtenregeling van beroepsvereniging NVA
 • Oefentherapie Cesar: Klachtenregeling van beroepsvereniging VvOMC
 • Dietetiek: Klachtenregeling van beroepsvereniging NVD

Patiënttevredenheid

 • Na afronding van je behandeltraject ontvang je via e-mail een patiënttevredenheidsonderzoek. De firma QDNA verstuurt dit onderzoek namens ons en inventariseert (anoniem) de resultaten. Je doet ons een groot plezier als je deze digitale vragenlijst invult. De uitkomst van deze evaluatie bepaalt in toenemende mate waar zorgverzekeraars hun zorg inkopen. Daarnaast gebruiken wij je feedback om onze zorgverlening waar nodig te verbeteren.  Namens ons hele praktijkteam: hartelijk dank voor het invullen! 
 • Wens je dit onderzoek niet te ontvangen, maak dit dan kenbaar bij je therapeut of de praktijkassistente.

Tevreden? Laat een recensie achter

Ben je tevreden met de behandeling door je therapeut? Wij vinden het erg fijn als je dit voor ons (online) met anderen wilt delen. Dit kan bijvoorbeeld door een review (recensie) achter te laten bij Google Bedrijf of via Zorgkaart Nederland of Facebook.

Dit document is opgesteld door Bruyst, en geldt voor alle lokale praktijken handelend onder de naam Bruyst.