Disclaimer

Email disclaimer

De inhoud van onze mailberichten (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) van dit bericht. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie aanvaardt ons gezondheidscentrum geen aansprakelijkheid, evenmin kunnen aan de inhoud van het mailbericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.
 
Gebruik van de inhoud ervan door anderen dan de geadresseerde zonder toestemming van de afzender is onrechtmatig en onwettig. Mocht een e-mailbericht ten onrechte bij je terechtgekomen zijn, dan verzoeken wij je vriendelijk terstond per e-mail de afzender te informeren of telefonisch contact met ons op te nemen. Wij verzoeken je de email met bijlagen niet te openen en te verwijderen.

NB. Behandelafspraken die niet tenminste 24 uur vantevoren zijn afgezegd (telefonisch, via de voicemail of per email), worden je in rekening gebracht. Wij verwijzen hiervoor naar de betalingsvoorwaarden in ons praktijkreglement. Deze kun je vinden op onze website of is op te vragen bij de praktijkassistente.

Translation in English: Email disclaimer

Our e-mail and the information it contains (including attachments) may be confidential or privileged and is only intended for the use of the addressee(s). We cannot assume any responsibility for the accuracy or reliability of the information contained in our message (including attachments), nor shall the information be construed as constituting any obligation on our part.
 
Unauthorized use, disclosure or copying is strictly prohibited and unlawful. If you are not the/an addressee and are in possession of an e-mail, please notify the sender immediately by e-mail or telephone. You are requested to delete the message with its attachments without opening it.

Note: Therapy Appointments not canceled at least 24 hours in advance (by telephone, on our voicemail or by email), you will be charged. We refer to the payment terms in our practice rules. These can be found on our website or you can request them from our assistant.

Disclaimer mbt onze website(s)

Aansprakelijkheid

De beheerders van onze websites proberen de informatie op onze websites zo volledig, juist en actueel mogelijk te houden. Ons gezondheidscentrum en de beheerders zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gebreken op de website of de websites waarnaar wordt verwezen. Er kan hierover geen beroep worden gedaan op de praktijk.Het gezondheidscentrum is tevens niet aansprakelijk voor eventuele onbereikbaarheid van de website en storingen en/of vertragingen in ons elektronische berichtenverkeer.


Auteursrechten / Copyrights

De artikelen op de website zijn met zorg geschreven door onze eigen (zorg)professionals en beheerders. De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het praktijkmanagement is het niet toegestaan om (delen van) deze inhoud te kopiëren, openbaar te maken of te gebruiken.
Kopiëren naar andere websites wordt ook door google en zoekmachines gezien als contentplagiaat.

Wijzigingen

Ons gezondheidscentrum heeft het recht om de inhoud van deze disclaimer en de website zonder aankondiging te wijzigen.


Laatste wijziging: 1 januari 2021